ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COACHING FOR HEALTH PER 1 JUNI 2020

ARTIKEL 1 DIENSTEN

Wanneer u de diensten van Coaching for Health inhuurt is dat voor een programma van 6 maanden. De dienst betaald u altijd vooraf mits anders is overeengekomen. Er is geen mogelijkheid om tussentijds te beëindigen mits er speciale redenen zijn volgens Coaching for Health.

ARTIKEL 2 AFZEGGING SESSIE

Sessies moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders zal de sessie worden doorberekend.

ARTIKEL 3 PRIVACY

Informatie die privé is wordt niet verspreid door Coaching for Health mits anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 WANBETALING

U betaald vooraf aan de dienst het afgesproken bedrag. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

Coaching for Health houdt zich aan de afgesproken prijzen.

ARTIKEL 6 VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

De trainingen die verzorgt worden door Coaching for Health geschieden geheel op eigen risico. Coaching for Health wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

ARTIKEL 7 CONFORMERING OVEREENKOMST

De klant verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de door Coaching for Health opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren.

ARTIKEL 8 OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Coaching for Health beoordeeld.