Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://www.coachingforhealth.nl.

Coaching for Health gevestigd en kantoorhoudende te Assendelft, hierna te noemen “Coaching for Health” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Coaching for Health verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Coaching for Health u over de manier waarop Coaching for Health uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Coaching for Health worden aangeboden op Coaching for Health.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Coaching for Health bewaard uw persoonlijke gegevens zolang u klant bent bij Coaching for Health. Over cookies kun u hier meer lezen.
2. Doel
Coaching for Health verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Coaching for Health, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. Coaching for Health gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Coaching for Health.
3. Reservering
Voor uw reservering heeft Coaching for Health uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw op de hoogte houden over uw reservering. Coaching for Health verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor de reservering, bijvoorbeeld aan onze accomodatie. We eisen van hun dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Coaching for Health dat doet.
4. Uw account
In uw account op Coaching for Health slaat Coaching for Health onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, gegevens over uw reviews die u hebt geplaatst.
5. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Coaching for Health over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Coaching for Health bij houden bij wie welke
review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
6. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Coaching for Health gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Coaching for Health uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Coaching for Health uw gegevens als vermeld onder 1.3
en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
7. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Coaching for Health deze gegevens net zoals die van andere klanten van Coaching for
Health.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Coaching for Health geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Coaching for Health voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Coaching for Health een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Coaching for Health op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Coaching for Health maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Coaching for Health ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar coachingforhealthamsterdam@gmail.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Coaching for Health tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Coaching for Health werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Coaching for Health

1. Coaching for Health heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Coaching for Health verwerkt ten behoeve van Coaching for Health. Coaching for Health accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Coaching for Health bewaart persoonsgegevens gedurende de tijd dat u klant bent van Coaching for Health, tenzij Coaching for Health op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Coaching for Health behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Coaching for Health bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Coaching for Health gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Coaching for Health in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-05-2020.